Αποποίηση ευθύνης

Δικαιώματα του δημιουργού / Πνευματική ιδιοκτησία:

Τα σήματα και τα λογότυπα που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοθέση αποτελούν σήματα κατατεθέντα από την SAINT-GOBAIN AUTOVER ή τις εταιρείες του Ομίλου. Η αναφορά σε αυτά δεν αποτελεί οπωσδήποτε άδεια ή δικαίωμα μερικής χρήσης των προαναφερθέντων σημάτων, τα οποία δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αυτό τον τρόπο χωρίς την πρότερη γραπτή συγκατάθεση του κυρίου του σήματος, με κίνδυνο απομίμησης.

Όλες οι υφιστάμενες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα ιστοθέση μπορούν να ληφθούν, αναπαραχθούν και εκτυπωθούν με την προϋπόθεση ότι:

• δεν θα χρησιμοποιηθούν για προσωπικούς λόγους και οπωσδήποτε όχι για εμπορικούς σκοπούς.
• δεν θα τροποποιηθούν.
• τυχόν αντίγραφα που θα δημιουργηθούν θα κάνουν μνεία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
• ("η πνευματική ιδιοκτησία") της SAINT-GOBAIN AUTOVER.

Κάθε άλλη χρήση η οποία δεν εξουσιοδοτείται ρητά, απαγορεύεται αυστηρά χωρίς την προτέρα γραπτή άδεια της SAINT-GOBAIN AUTOVER.

Ευθύνη:

Όλες οι προσβάσιμες πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής της ιστοθέσης παρέχονται "ως είναι".
Η SAINT-GOBAIN AUTOVER δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή, και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σχετικά με την χρήση αυτών των πληροφοριών.
Η SAINT-GOBAIN AUTOVER δεν είναι υπεύθυνη για την ακρίβεια, ούτε τα σφάλματα, ούτε τις παραλείψεις στο περιεχόμενο αυτής της ιστοθέσης.

Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση αυτών των πληροφοριών.
Η SAINT-GOBAIN AUTOVER επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει καθ' οιονδήποτε χρόνο το παρόν, ειδικότερα μετά την επικαιροποίηση της παρούσας ιστοθέσης.
Η SAINT-GOBAIN AUTOVER δεν υπέχει ευθύνη για άμεσες ή έμμεσες ζημίες που προέκυψαν από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση.

Ο χρήστης υπόσχεται να μην αναμεταδώσει καμία από τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα ιστοθέση, εάν δε το πράξει αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αστικές ή ποινικές ευθύνες, υπόσχεται δε επίσης να μην γνωστοποιήσει μέσω της παρούσας ιστοθέσης καμία μη νόμιμη πληροφορία, συκοφαντική ή αντίθετη στους κανόνες δημόσιας τάξης.

Οι ιστοθέσεις που βρίσκονται εκτός του Ομίλου SAINT-GOBAIN AUTOVER και έχουν μια σύνδεση υπερκειμένου με την παρούσα ιστοθέση, δεν τελούν υπό τον έλεγχο της SAINT-GOBAIN AUTOVER, η οποία ως εκ τούτου αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικά με το περιεχόμενό τους. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την χρήση τους.

Προσοχή: Τα μηνύματα που μας στέλνετε μέσω του Διαδικτύου μπορούν να υποκλαπούν. Η εγγύηση της εμπιστευτικότητάς τους δεν είναι δυνατή μέχρι την λήψη τους.